omoss

MPF Historik

MPF är ett forum för politiker som är muslimer eller har muslimsk bakgrund och har funnits sedan muslimerna startade muslimska organisationer. Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS) har varit föregångsorganisation och initierade flera insatser för att bilda ett sådant forum. Sveriges Muslimska Råd (SMR) har alltid stödjat sådana initiativ. Behovet av att ha ett sådant forum är uppenbart tydligt för del för integrationsprocessen.

 

 

Politiskt deklaration

Utbildning

Utbildningsväsendet bör förbättras för att ge Sverige ett försprång i en alltmer snabbrörlig värld. Kvalitén i undervisningen, resurserna och den etiska och moraliska atmosfären i skolorna måste förbättras. Kvalitén kan höjas genom att ha samma villkor för alla skolor, särskilt för skolorna i storstädernas utsatta områden. Antalet barn i barngrupper på förskolan och barnomsorgen bör minskas. Berörda myndigheter bör ge tillräckliga resurser så att familjerna kan välja för sina barn den skola som de anser kan vara bäst just för dem. Den politiska makten bör främja och säkerställa kvalitén i undervisningen men överlåta till medborgarna uppgiften att välja skola. Det är ett faktum att färre studenter med muslimsk bakgrund söker till högskoleutbildningar. Denna trend måste vändas och det åligger myndigheterna att ta fram handlingsplaner för detta ändamål. Skolan ska vara öppen för alla elever oavsett bakgrund eller religion. Religiös klädkod är ytterst en privat angelägenhet och bör därför inte förbjudas. Sådana politiska beslut kommer att ha förödande konsekvenser för samhället eftersom de marginaliserar delar av invånarna och gör dem till ineffektiva och alienerade medborgare.

Hälso och sjukvård

Att förbättra förhållandena i svensk sjukvård är ett led i skapandet av ett välbefinnande samhälle. Förebyggande sjukvård bör utvecklas ännu mer för att minska sjukskrivningarna. Sjukvården ska erbjudas på ett likvärdighet sätt och med hänsyn till sociala faktorer och på patienternas villkor. Det är oacceptabelt att sjuka ska behöva vänta i timmar i akutväntsalarna samt att väntetiderna för avgörande operationer är flera månader långa. Kommuner och landsting bör erbjuda goda incitament för nyetablering av vårdcentraler och läkarmottagningar i förorterna. I tider av ekonomisk nedgång måste extra hänsyn tas till sjukdomar relaterade till stress i arbetslivet. Vi vet även att brist på arbete är en stor sjukdomsfaktor.

Välfärd

Välfärden bör gynna samhället och ytterst individen. Bidragsberoende bör aktivt motarbetas och arbete prioriteras samtidigt som socialförsäkringssystemet bör fungera rättvist för de som behöver det. De berörda myndigheterna bör synnerligen sträva för att förbättra sina metoder för att hjälpa institutioner och individer att bli självförsörjande. Utanförskapet drabbar de unga hårdast. Särskilda insatser bör inriktas inom ramen för 

Arbete

Ett ekonomiskt klimat som uppmanar till ökad rekrytering bör skapas inom näringslivet. Arbetsförhållanden bör förbättras och hänsyn tas till mångfalden i arbetskraften. Diskriminering på grund av hudfärg, sex eller religiös övertygelse bör bekämpas hårt. Utövande av religion bör underlättas och säkerställas i olika överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmarknadsutbildningar bör upphandlas i konkurrens, för att förbättra mångfald samt förenkla för den fria företagsamheten.

Bostäder

En policy skall utvecklas för att förenkla och gynna bostadsbyggandet. Familjestrukturerna har förändrats och bostadsmarknaden bör följa denna utveckling. Holistiska metoder bör uppmuntras i planeringen av nybyggnationer eller i större renoveringsinsatser och att samhällsinstitutionernas roll i utvecklandet av procedurer förstärks. Allmännyttan skall stärkas med billiga bostäder för ungdomar och unga familjer, för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för de ekonomiskt svaga.

Internationell politik

Att arbeta för fred, rättvisa, mänskliga rättigheter och försoning mellan folk och nationer. Att genuint främja stödet för demokratiska krafter och använda det ekonomiska biståndet för att höja livskvalitén i utvecklingsländer. Detta i stället för att använda bistånd för maktpolitik. Sverige bör spela en mer framträdande roll på världsarenan. Sverige bör endast stödja folkvalda och folkstödda regimer. Sverige måste förbli alliansfritt, samt utveckla en mer human politik för Europa och världen.

Brott och straff

Att utveckla ett samhälle som står för rättvisa, säkerhet och individens integritet. Brottsbekämpande myndigheter bör ges mer resurser. Samarbete och samverkan med samhällsinstitutioner bör ges mer utrymme och stödet från samhället förstärkas. Familjens och skolans roll bör vara mer tydlig i de förebyggande insatserna. Samhällets ansvar skall inte begränsas till straffparagraferna i brottsbalken. Att utveckla de olika myndigheterna så att de speglar samhället.

Vi vill väcka debatt om straffen bör stå i proportion till den skada som brotten förorsakar. Det kan inte vara rimligt att en pedofil som förstör livet för hundratals barn går fri inom ett par år när offrens liv är totalt förstörda.

 

Välkommen till MPF!

Gör din röst hörd! Engagera dig!

MPF är ett forum som samlar politiker och engagerade med muslimsk bakgrund.

 

Kontakt

Kontaktpersoner:

Redaktionen:

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Ordförande: Abdirisak Waberi    

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Vice Ordförande: Kalsoom Kaleem     

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 Sekreterare: Mohammad El-Alti

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

 

MPF Ledamöter

 
Fler artiklar...
Politisk Deklaration
Nedräkning: Valet 2010
Besökare just nu
Vi har 17 besökare online
Engagera Dig!
Logga in